Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, (корпус 2)
Телефон (Завідувач): Мартинюк Олеся Миронівна
Електронна пошта: emm@tneu.edu.ua

Детальніше

Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

Метою курсу є формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей для аналізу фінансових операцій.

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами математичних методів, які використовуються у фінансово-кредитних операціях під час знаходження оптимальних рішень. Ця дисципліна відноситься до спеціальних загальноекономічних  дисциплін, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Названий курс сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів та банківської справи.

            Головним завданням курсу «Математичне моделювання в економіці» є вивчення студентами основних понять, методів, які використовуються у фінансових обчисленнях: основних напрямків кількісного фінансового аналізу та методів розрахунку, вимірювання впливу окремих факторів на фінансові параметри, розширення та поглиблення знань студентів про кількісні методи фінансових розрахунків, які застосовуються у фінансово-кредитних операціях. Оволодіння цим курсом повинно виробити у студентів навички практичного використання методів фінансових розрахунків у процесі прийняття управлінських рішень.

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент організацій та адміністрування
  • Логістика
  • Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва
  • Менеджмент технічного сервісу
  • Менеджмент лісового та садово-паркового господарства
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
  • Міжнародний менеджмент
  • Управління у сфері економічної конкуренції

Метою вивчення даної дисципліни є формування теоретичних і практичних знань та основ економіко-математичного моделювання економічних процесів і явищ. Дана дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів

 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Мета та завдання дисципліни — набуття студентами фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань постановки та розв’язування задач математичним інструментарієм, основ економіко-математичного моделювання і використання отриманих знань у практичних завданнях. 

 • Галузь знань:
  • 0305 “Економіка і підприємництво”,
  • 0306 “Менеджмент і адміністрування”
 • Напрям підготовки:
  • 6.030503 “Міжнародна економіка”
  • 6.030507 “Маркетинг”
  • 6.030504 “Економіка підприємства”
  • 6.030508 “Фінанси і кредит”
  • 6.030505 “Управління персоналом та економіка підприємства”
  • 6.030509 “Облік і аудит”
  • 6.030502 “Економічна кібернетика”
  • 6.030601 “Менеджмент”
 • Фахове спрямування:
  • “Міжнародна економіка”
  • “Маркетинг”
  • “Міжнародне партнерство”
  • “Міжнародні фінанси”
  • “Фінанси”
  • “Оподаткування”
  • “Фінанси в системі митних органів”
  • “Фінанси суб’єктів господарювання”
  • “Страхова справа”
  • “Облік і аудит агропромислового виробництва”
  • “Економіка і фінанси агропромислового виробництва”
  • “Банківська справа”
  • “Економіка промислового підприємства”
  • “Управління персоналом і економіка праці”
  • “Облік і аудит в промисловості”
  • “Ревізія і контроль”
  • “Інформаційні технології в економіці”
  • “Менеджмент організацій та адміністрування”
  • “Логістика”
  • “Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва”
  • “Менеджмент технічного сервісу”
  • “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
  • “Менеджмент туристичного та готельного бізнесу”
  • “Міжнародний менеджмент”
  • “Управління у сфері економічної конкуренції”