Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, (корпус 2)
Телефон (Завідувач): Мартинюк Олеся Миронівна
Електронна пошта: emm@tneu.edu.ua

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент організацій та адміністрування
  • Логістика
  • Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва
  • Менеджмент технічного сервісу
  • Менеджмент лісового та садово-паркового господарства
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
  • Міжнародний менеджмент
  • Управління у сфері економічної конкуренції

Метою вивчення даної дисципліни є формування теоретичних і практичних знань та основ економіко-математичного моделювання економічних процесів і явищ. Дана дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів

 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Метою курсу є формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей для аналізу фінансових операцій.

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами математичних методів, які використовуються у фінансово-кредитних операціях під час знаходження оптимальних рішень. Ця дисципліна відноситься до спеціальних загальноекономічних  дисциплін, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Названий курс сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів та банківської справи.

            Головним завданням курсу «Математичне моделювання в економіці» є вивчення студентами основних понять, методів, які використовуються у фінансових обчисленнях: основних напрямків кількісного фінансового аналізу та методів розрахунку, вимірювання впливу окремих факторів на фінансові параметри, розширення та поглиблення знань студентів про кількісні методи фінансових розрахунків, які застосовуються у фінансово-кредитних операціях. Оволодіння цим курсом повинно виробити у студентів навички практичного використання методів фінансових розрахунків у процесі прийняття управлінських рішень.

Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 29 Міжнародні відносини
Спеціальність — 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Освітньо-професійна програма

 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Мета та завдання дисципліни — набуття студентами фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань постановки та розв’язування задач математичним інструментарієм, основ економіко-математичного моделювання і використання отриманих знань у практичних завданнях. 

Галузь знань:

 • 07  - Управління та адміністрування
 • 05 - Соціальні та поведінкові науки
 • 24 - Сфера обслуговування
 • 28 - Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік та оподаткування
 • 073 - Менеджмент
 • 241 - Готельно-ресторання справа
 • 242 - Туризм
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань:

 • 07  - Управління та адміністрування
 • 05 - Соціальні та поведінкові науки
 • 24 - Сфера обслуговування
 • 28 - Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік та оподаткування
 • 073 - Менеджмент
 • 241 - Готельно-ресторання справа
 • 242 - Туризм
 • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Міжнародна економіка
 • Фахове спрямування:
  • Міжнародний туризм
 • Спеціальність:
  • AMET