Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах, подачі загальноекономічної тематики, а також формування основ роботи над літературою загальноекономічного характеру. Завдання передбачають оволодіння німецькою мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої потребами професійного та ситуативного спілкування; одержання інформації економічного, науково-популярного і краєзнавчого характеру; оволодіння монологічним і діалогічним мовленням; ґрунтовне вивчення економічної німецької мови; опанування загальноекономічної термінології; переклад з німецької мови на рідну автентичних текстів фахового спрямування; реферування, анотування та презентація повідомлень і доповідей за прочитаними джерелами та згідно з поставленими завданнями.

 

Дисципліна «Ділова іноземна мова II» (німецька) розрахована для студентів 2-го курсу з рівнем знання іноземної мови А2.

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах побутового та ситуативного спілкування в усній та писемній формах, а також формування навичок та умінь роботи над літературою загальноекономічного характеру.

Завдання: сприйняття усної іншомовної інформації; набуття навичок практичного володіння німецькою мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої потребами побутового і професійного спілкування; отримання новітньої інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової та загальноекономічної тематики; переклад з німецької мови на рідну автентичних текстів; реферування, анотування текстів.

Оволодіння цим курсом передбачає розширення культурного світогляду студентів, формування систематичних умінь і знань німецької мови.

Необхідні навички спілкування у бізнесовому середовищі; оволодіння загальним лексичним матеріалом; знання лексичних та граматичних явищ, різних типів словосполучень і мовних кліше для набуття вмінь усного та писемного, монологічного і діалогічного, підготовленого та непідготовленого мовлення; сприйняття інформації на слух; ведення бесіди і дискусії з проблем суспільно-політичного та професійного характеру; одержання інформації економічного, науково-популярного характеру і краєзнавчого характеру.

Метою курсу є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, одержання інформації науково-популярного і краєзнавчого характеру, оволодіння монологічним та діалогічним мовленням, а також формування основ роботи над іншомовною літературою.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах, одержання інформації науково-популярного і краєзнавчого характеру; оволодіння монологічним і діалогічним мовленням, а також формування основ роботи над іншомовною літературою.

Завдання: оволодіння німецькою мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої потребами професійного та ситуативного спілкування; оволодіння монологічним і діалогічним мовленням; ґрунтовне вивчення німецької мови; переклад з німецької мови на рідну автентичних текстів; реферування, анотування та презентація повідомлень і доповідей за прочитаними джерелами та згідно з поставленими завданнями.

Вивчення дисципліни «Іноземна мова спеціальності» передбачає формування вмінь та навичок сприйняття усної іншомовної інформації, формування здатності розуміння діалогічного і монологічного висловлювання носіїв мови. Набуті знання повинні допомогти студентові логічно мислити і аргументовано висловлювати власну думку в усній і письмовій формах. Оволодіння німецькою мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої потребами професійного та ситуативного спілкування; одержання інформації комунікативного характеру; оволодіння монологічним і діалогічним мовленням.

 

  

     Метою курсу є формування, розвиток та систематизація знань , умінь та навиків психолого-педагогічної компетентності майбутніх спеціалістів економічного профілю у сфері між особистісних, ділових та професійних стосунків; виявлення психологічних можливостей студентів у фаховій діяльності та проектування їх програми культурного зростання та соціалізації. Курс „Психологія і педагогіка” охоплює основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, психологічні закономірності пізнавальної діяльності кожного вікового періоду розвитку особистості, особливості прояву та розвитку емоційно – вольової сфери особистості, сторін, функцій та видів спілкування, характеристику темпераменту, характеру, здібностей індивідуальності. Навчальний курс розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання та спрямований на актуалізацію мисленнєвої діяльності студентів й розвиток пізнавального інтересу до дослідження науки.

        

Мета вивчення дисципліни – формування знань з загальносоціологічної теорії, розкриття змісту основних спеціальних та галузевих соціологічних теорій.

При вивченні курсу загальнопрактичного та загальнотеоретичного значення набуває процес засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя, її методи постійно розвиваються й оновлюються.

Наукові інтереси соціології охоплюють всю об’єктну сферу соціальної реальності, розкриваючи „природу” і „механізми дії” соціальності в напрямку виявлення закономірностей розвитку і функціонування сучасного суспільства.

Практичне значення соціологічного знання позначене тенденціями більш ефективного використання наукових можливостей як загальносоціологічних теорій, так і соціологічних теорій середнього рівня не тільки у прогнозуванні, а й у поясненні різноманітних соціальних явищ та управлінні процесами сучасного суспільного розвитку (в політичній, економічній, культурній та ін. сферах)

Дана програма складена на основі теоретичних положень, які становлять науково-практичний зміст і предмет соціологічної науки.

Вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу» передбачає наявність базових знань з граматики, лексики, фонетики німецької мови. Вона дає можливість перекладати письмово та усно з німецької мови на українську політичні, соціально-економічні, публіцистичні, науково-популярні і інші матеріали з періодичних видань; передавати власні імена та географічні назви, вибирати мовні засоби з урахуванням структурно-граматичних, лексико-семантичних, фразеологічних і стилістичних особливостей текстів на мові оригіналу і перекладу.

Вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу» передбачає активну роботу на практичних заняттях, самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Курс теорії і практики перекладу спрямований на опанування навичками усного та писемного перекладу. Професійна спрямованість курсу полягає у виробленні в студентів відповідних науково-практичних вмінь.