Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
- 07 управління та адміністрування
Спеціальність:
- 071 облік і оподаткування

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Фахове спрямування: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Training Field: 0306 Management and Administration

Direction of preparation: 6.030601 Management

Professional focus: Management of Foreign Economic Activity