Ознайомлення з понятійним апаратом, оволодіння методикою організації багатопроектного управління та інформаційним інструментарієм його практичного впровадження. Вивчення методів планування спільних ресурсів для багатьох проектів та набуття умінь їх використання в практичній фаховій діяльності у відповідності до вимог міжнародних стандартів проектного управління.

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність − 01516 «Професійна освіта»
Освітньо-професійна програма  − «Організація туристичного обслуговування»

  • Галузь знань:
    • 0307 Туризм
  • Напрям підготовки:
    • 6.030701 Організація туристичного обслуговування
  • Фахове спрямування:
    • Управління туристичним бізнесом