Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

дисципліна "Аналітична діяльність"

Ступінь вищої освіти - бакалавр;

Галузь знань - 26 Цивільна безпека;

Спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність;

Освітньо-професійна програма - Економічна безпека та фінансові розслідування;

Компетентності:

- здатність застосовувати науковий, методичний інструментарій для аналізу та прогнозування інформаційних подій;

формування навичок використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій в усистемі економічної безпеки та фінансових розслідувань;

вироблення вмінь роботи із спеціалізованими базами даних при здійсненні аналітичних досліджень у сфері економічних розслідувань.

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань –26 Цивільна безпека
Спеціальність − 262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма  − Економічна безпека та фінансові розслідування

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Освітньо-професійна програма – Право

Галузь знань – 23 «Соціальна робота»
Спеціальності  231 «Соціальна робота»
                             232 «Соціальне забезпечення»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота
                                                               Соціальне забезпечення
                                                               Соціальна робота та соціальна політика

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність  053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність  293 «Міжнародне право»
Освітньо-професійна програма – Міжнародне право

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програма  −

 • Галузь знань:
  • 1801 специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • Тіньова економіка - Специфічні категорії
  • Митне право - Менеджмент та адміністрування
  • Право
  • Податкове право - Право
 • Напрям підготовки:
  • Податкове право - Правознавство
 • Спеціальність:
  • Тіньова економіка
  • Управління фінансово-економічною безпекою
  • Митне право
  • Правознавство

Галузі знань1801 “Специфічні категорії”

Спеціальність — 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань - 26 "Цивільна безпека"

Спеціальність - 262 " Правоохоронна діяльність"

Освітньо-професійна програма - "Економічна безпека та фінансові розслідування"

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти – магістр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність – 073 «Менеджмент»

освітньо-професійна програма – Управління фінансово-економічною безпекою

 • Галузь знань:
  • 1801 специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма  −
Менеджмент фінансово-економічної безпеки

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність - 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма - "Управління фінансово-економічною безпекою"

Сучасні мінливі ринкові умови обумовлюють динамізм різноманітних економічних систем, в т.ч. промислових підприємств. Динамічні зміни, особливо інноваційно-інвестиційного  спрямування, вимагають застосування менеджменту особливого типу – проектного управління.

Проектний менеджмент як самостійна професійна сфера, а згодом як комплексна дисципліна сформувалася в середині минулого століття в результаті синтезу загальних концепцій і категорій теорії управління, фінансового менеджменту, планування, проектного аналізу та інших споріднених дисциплін і сучасних методів і інструментів, які є специфічними для проектної діяльності (техніки мережевого, календарного планування, планування ресурсів і витрат, контролю за параметрами проекту, оцінки і аналізу ризиків проекту).

В економічно розвинутих країнах курс “Проектний менеджмент” вже давно є невід’ємною частиною навчальних програм провідних університетів, які готують спеціалістів нового профілю – так званих проект-менеджерів. Усвідомлення того, що сучасні керівники в будь-якій галузі діяльності, повинні володіти знаннями про основні методи і інструменти управління проектами і навиками їх практичного застосування, стало причиною включення курсу “Проектний менеджмент” в навчальні плани економічних вузів України.

Метою курсу “Проектний менеджмент” є формування у студентів знань про основні категорії, функції, підсистеми управління проектами, оволодіння ними навичок практичного застосування методів, технік і інструментарію проектного менеджменту.

Ступінь вищої освіти- бакалавр

Галузь знань - 26 " Цивільна безпека"

Спеціальність- 262 "Правоохоронна діяльність"

Освітньо-професійні програми - "Правоохоронна діяльність", "Економічна безпека та фінансові розслідування"

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • Тіньова економіка - Специфічні категорії
  • Митне право - Менеджмент та адміністрування
  • Право
  • Податкове право - Право
 • Напрям підготовки:
  • Податкове право - Правознавство
 • Спеціальність:
  • Тіньова економіка
  • Управління фінансово-економічною безпекою
  • Митне право
  • Правознавство

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань –26 Цивільна безпека
Спеціальність − 262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма  − Економічна безпека та фінансові розслідування

 • Галузь знань:
  • 1801 специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою