Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність − 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма  − Фінанси суб'єктів господарювання та страхування

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти: магістр

Освітньо-професійна програма: фінансовий менеджмент

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси в системі митних органів
 • Спеціальність:
  • Фінанси і кредит

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення
Освітньо-професійна програма  −

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» спрямована на оволодіння студентами теоретичними знаннями у сфері фінансового менеджменту, формування вміння оцінювати сучасний стан фінансів суб’єкта господарювання і приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо нього, виважено застосовувати методичний інструментарій управління операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю бізнес-структури, правильно вимірювати фінансові ризики та оперувати методами антикризового фінансового управління підприємством.

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» орієнтована на формування знань у студентів базових концепцій і принципів організації фінансового менеджменту, а також вироблення у них практичних навичок прийняття управлінських рішень в галузі управління фінансами,  зокрема: оволодіння основами аналізу та управління фінансовими та підприємницькими ризиками; оволодіння сучасними методами управління фінансуванням поточної діяльності організації; вивчення закономірностей грошового обороту господарюючого суб'єкта; оволодіння методологічними прийомами планування і прогнозування грошових потоків; освоєння існуючих методик аналізу вартості і структури капіталу; оволодіння сучасними методиками оцінки ефективності прийнятих фінансових рішень, основами дивідендної політики

Дисципліна «Фінансовий ринок» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, покликане дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку.