Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010013 Управління проектами
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050102 Комп’ютерна інженерія
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні системи та мережі
  • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Галузь знань:
  • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні науки

Мета вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі» – придбання  знань в області теорії комп’ютерних мереж, а також навичок проектування корпоративних комп’ютерних мереж і їхнього використання для пошуку, обробки й аналізу даних, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

-     здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж;

-     здатність володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати  комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень.

Результати навчання:

-     використовувати методи і засоби для роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати  комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень.

Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, засобами комунікаційної техніки, концепціями побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Вивчити сучасні комп’ютерні технології й основні засоби забезпечення їх працездатності.  Ознайомитися із програмним забезпеченням мережевих технологій і тенденціями його розвитку на сучасному етапі. Дати практичні навички проектування корпоративної комп’ютерної мережі стосовно до умов конкретного об’єкта.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

-     основні засоби комунікаційної техніки, їхні характеристики й класифікацію;

-     призначення, особливості функціонування й концепції побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж;

-     основні технології локальних комп’ютерних мереж і особливості їхнього застосування;

-     основи організації й функціонування глобальних комп’ютерних мереж і послуги, що надаються користувачам такою мережею;

-     склад і призначення програмних засобів, що забезпечують ефективну й безперебійну роботу сучасних комп’ютерних технологій.

Уміти:

-     обирати й обґрунтовувати вибір моделі побудови проектованої комп’ютерної мережі, мережевої архітектури, типу кабельної системи, конфігурації мережевого устаткування, необхідного для забезпечення нормальної роботи  мережі;

-     проектувати карту-схему й розраховувати вартість установки та експлуатації спроектованої  комп’ютерної мережі.

Метою дисципліни “Людино-комп'ютерна взаємодія” є вивчення понять, принципів і засобів, що використовуються при створенні людино-машинних інтерфейсів програмних систем. . Програма дисципліни передбачає навчання у формі лекцій та практичних робіт.

Студент повинен бути здатним до: організації роботи з використанням сучасних підходів до проектування та оцінювання користувацьких інтерфейсів людино-комп'ютерних систем; створення людино-машинних інтерфейсів програмних систем та розробки заходів щодо підвищення їх ефективності; пошуку сфер діяльності, в яких можуть бути використані дані технології для більш ефективної діяльності.

 

Результати навчання:

Студент повинен уміти: практично реалізувати основні принципи розробки користувацького інтерфейсу, здійснювати аналіз, проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу. розробляти рекомендації та заходи, застосовувати набуті знання у навчальному процесі та на виробництві, аналізувати та проектувати якісний людино-комп'ютерний інтерфейс, розробляти програмне забезпечення у відповідності до основ діяльності, поведінки та ментальної специфіки користувача.

 

Завдання вивчення дисципліни:

Завдання дисципліни «Людино-комп'ютерна взаємодія» – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок проектування людино-комп'ютерних інтерфейсів, оцінювання якості створених програмних продуктів, з врахуванням ефективності взаємодії компонентів людино-машинних систем.

 

Завдання лекційних занять.

В результаті проведення лекційних занять студент повинен продемонструвати знання і розуміння:

1) складу та розподілу функцій у людино-комп'ютерних системах ( ЛКС);

2) психологічних особливостей людини, як ланки ЛКС;

3) загальних принципів та стандартів проектування інтерфейсів користувача;

4) критеріїв оцінювання ефективності створених інтерфейсів.

 

Завдання практичних робіт.

В результаті виконання практичних робіт, студент повинен продемонструвати знання і розуміння:

1) дослідження інтерфейсу з використанням евристичних оцінок;

2) розробки проекту програмного інтерфейсу користувача та оцінки інтерфейсу користувача відомих програм;

3) проектувати інтерфейс користувача в Android;

4)проектувати інтерфейси з урахуванням методів квантифікації: за допомогою моделі GOMS та законів Хіка і Фітса;

5) застосовувати на практиці при розробці інтерфейсів наступні методи тестування: когнітивний наскрізний перегляд (контроль), Back-of-the-Еnvelope та евристичний аналіз

 • Галузь знань:
  • 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність:
  • 122 Комп'ютерні науки

Машинне навчання - це підгалузь інформатики, яка еволюціонувала з розпізнавання образів та теорії обчислювального навчання в галузь штучного інтелекту. Машинне навчання досліджує побудову алгоритмів, які можуть навчатися на основі даних і на їх основі вирішувати задачі прогнозу. Машинне навчання тісно пов'язане з обчислювальною статистикою, дисципліною, яка також фокусується на прогнозуванні шляхом застосування комп'ютерів. Воно має тісні зв'язки з теорією оптимізації, лінійною алгеброю, тощо. Машинне навчання застосовують в ряді обчислювальних задач, в яких розробка та програмування явних алгоритмів є не можливою.

Мета дисципліни – є навчання майбутніх спеціалістів сучасним методам побудови та аналізу різноманітних моделей машинного навчання, а також практичному застосуванню для вирішення деяких прикладних задач. 

Завдання навчальної дисципліни «Машинне навчання»: ознайомити студентів із основними поняттями машинного навчання; вивчити основні сучасні методи, що використовуються при аналізі моделей; здобути практичні навички побудови та аналізу моделей за допомогою середи Python.

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність:
  • 122 Комп’ютерні науки
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна програма — Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Перший  рівень  вищої  освіти –  бакалавр

Галузь знань: 12  «Інформаційні  технології»

Спеціальність 122«Комп’ютерні науки»

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Напрям підготовки:
  • Специфічні категорії
 • Фахове спрямування:
  • Управління проектами
 • Спеціальність:
  • 8.18010013 Управління проектами

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна програма — Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна програма — Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма  −

Даний курс знайомить із загальними принципами програмування веб-сайтів і прагне сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з дисципліни, знайомить з сучасними засобами розробки веб-застосувань, студенти оволодівають основами мови PHP та об’єктно-орієнтованого програмування, основами баз даних та використання MySQL,  набувають практичних навичок створення веб-застосувань, які використовують PHP  та MySQL для об’єднання форм та інших структурних елементів HTML.