Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Перший  рівень  вищої  освіти –  бакалавр

Галузь знань: 12  «Інформаційні  технології»

Спеціальність 122«Комп’ютерні науки»

Метою дисципліни “Людино-комп'ютерна взаємодія” є вивчення понять, принципів і засобів, що використовуються при створенні людино-машинних інтерфейсів програмних систем. . Програма дисципліни передбачає навчання у формі лекцій та практичних робіт.

Студент повинен бути здатним до: організації роботи з використанням сучасних підходів до проектування та оцінювання користувацьких інтерфейсів людино-комп'ютерних систем; створення людино-машинних інтерфейсів програмних систем та розробки заходів щодо підвищення їх ефективності; пошуку сфер діяльності, в яких можуть бути використані дані технології для більш ефективної діяльності.

 

Результати навчання:

Студент повинен уміти: практично реалізувати основні принципи розробки користувацького інтерфейсу, здійснювати аналіз, проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу. розробляти рекомендації та заходи, застосовувати набуті знання у навчальному процесі та на виробництві, аналізувати та проектувати якісний людино-комп'ютерний інтерфейс, розробляти програмне забезпечення у відповідності до основ діяльності, поведінки та ментальної специфіки користувача.

 

Завдання вивчення дисципліни:

Завдання дисципліни «Людино-комп'ютерна взаємодія» – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок проектування людино-комп'ютерних інтерфейсів, оцінювання якості створених програмних продуктів, з врахуванням ефективності взаємодії компонентів людино-машинних систем.

 

Завдання лекційних занять.

В результаті проведення лекційних занять студент повинен продемонструвати знання і розуміння:

1) складу та розподілу функцій у людино-комп'ютерних системах ( ЛКС);

2) психологічних особливостей людини, як ланки ЛКС;

3) загальних принципів та стандартів проектування інтерфейсів користувача;

4) критеріїв оцінювання ефективності створених інтерфейсів.

 

Завдання практичних робіт.

В результаті виконання практичних робіт, студент повинен продемонструвати знання і розуміння:

1) дослідження інтерфейсу з використанням евристичних оцінок;

2) розробки проекту програмного інтерфейсу користувача та оцінки інтерфейсу користувача відомих програм;

3) проектувати інтерфейс користувача в Android;

4)проектувати інтерфейси з урахуванням методів квантифікації: за допомогою моделі GOMS та законів Хіка і Фітса;

5) застосовувати на практиці при розробці інтерфейсів наступні методи тестування: когнітивний наскрізний перегляд (контроль), Back-of-the-Еnvelope та евристичний аналіз

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

 • Галузь знань:

12 Інформаційні технології

 • Галузь знань:
  • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні науки
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050102 Комп’ютерна інженерія
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні системи та мережі
  • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010013 Управління проектами
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Галузь знань:
  • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні науки
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Напрям підготовки:
  • Специфічні категорії
 • Фахове спрямування:
  • Управління проектами
 • Спеціальність:
  • 8.18010013 Управління проектами
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Галузь знань:
  • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • Комп’ютерні науки
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні управляючі системи і технології