Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – Управління та адміністрування
Спеціальність − Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма  −

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Дисципліну «Банківська справа» включено до навчального плану підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки спеціальності 051 – Економіка; та 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Метою вивчення дисципліни «Банківська справа» є формування системи знань у галузі банківництва, зокрема теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики та розвитку банківської справи, організації функціонування банківських установ та технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг. 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння основних тем курсу, опрацювання питань для самоконтролю, розв'язування тестових завдань, обговорення ряду дискусійних та проблемних питань до кожної теми. 

Дана дисципліна розрахована, насамперед, на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр».Окрема інформація може бути корисний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також пересічним користувачам банківськими послугами.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • 7.03050802 Банківська справа

Ступінь вищої освіти – магістр

Освітньо-професійна програма: «Банківська справа»

Дисципліна «Новітні банківські продукти і технології» спрямована на вивчення особливостей банківських інновацій та аналіз проблем і перспектив їх розвитку в Україні. Головним завданням курсу «Новітні банківські продукти і технології» є вивчення теоретичних та методичних питань щодо розвитку новітніх банківських операцій та послуг, пов’язаних із використанням сучасних технічних засобів. Дисципліна орієнтує на ознайомлення студентів з інноваційними видами банківських продуктів і технологій, їх сутністю та класифікацією; навчання студентів методиці їх застосування; засвоєння інноваційних банківських продуктів і технологій, котрі надають комерційні банки, Національний банк України та зарубіжні банки; закріплення у студентів знань та навиків виконувати конкретну роботу, пов’язану з застосуванням новітніх банківських продуктів і технологій; виховання здатності до творчого пошуку в напрямку розвитку спектру банківських продуктів і технологій та підвищення їхньої якості.

 

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа