Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Ступінь вищої освітибакалавр
 • Галузь знань -  07 Управління та адміністрування 
 • Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • Освітньо-професійна програма -

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
Спеціальність − 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма  − Банківська справа 

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань - 07 Управління та адміністрування

Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Дисципліна "Гроші та кредит" спрямована на формування цілісного уявлення про механізм функціонування грошового ринку, формування грошової пропозиції, розвиток інфляційних процесів і вплив монетарної політики центрального банку на всі сфери економічних відносин. Також вивчення дисципліни сприяє розумінню ролі і функцій кредиту, кредитних відносин та основних видів банківських операцій у забезпеченні неперервності розширеного відтворення. Значна увага приділена міжнародним аспектам організації грошово-кредитних відносин, пов'язаних із функціонуванням валюти, валютних ринків, валютних систем та міжнародних валютних організацій, що відображає ключову роль грошей і кредиту у формуванні усіх господарських зв'язків як на рівні національної, так і на рівні світової економіки. 

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 07 Управлінння та адміністрування
Спеціальність — 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма — (група ФБМм-21)

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 07 Управління та адміністрування
Спеціальність — 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукова програма — (група ФБСм-21)

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність − 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма  −  Банківська справа 

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – Управління та адміністрування
Спеціальність − Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма  −

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Дисципліну «Банківська справа» включено до навчального плану підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки спеціальності 051 – Економіка; та 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Метою вивчення дисципліни «Банківська справа» є формування системи знань у галузі банківництва, зокрема теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики та розвитку банківської справи, організації функціонування банківських установ та технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг. 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння основних тем курсу, опрацювання питань для самоконтролю, розв'язування тестових завдань, обговорення ряду дискусійних та проблемних питань до кожної теми. 

Дана дисципліна розрахована, насамперед, на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр».Окрема інформація може бути корисний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також пересічним користувачам банківськими послугами.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань - 07 Управління та адміністрування

Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професйна програма - (група ФБС-31)

 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти - магістр
Галузь знань - 07 Управління та адміністрування
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Дисципдіна спрямована на грунтовне засвоєння студентами суті та основних напрямків реалізації валютної політики, визначення ролі і функцій центрального банку як головного органу реалізації грошово-кредитної та валютної політики, висвітлення ключових механізмів організації валютного регулювання в ринкових умовах, розгляд практичних засад базових напрямків реалізації валютної політики, пов'язаних із управлінням обмінним курсом, платіжним балансом, золотовалютними резервами.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • 7.03050802 Банківська справа

Ступінь вищої освіти – магістр

Освітньо-професійна програма: «Банківська справа»

Дисципліна «Новітні банківські продукти і технології» спрямована на вивчення особливостей банківських інновацій та аналіз проблем і перспектив їх розвитку в Україні. Головним завданням курсу «Новітні банківські продукти і технології» є вивчення теоретичних та методичних питань щодо розвитку новітніх банківських операцій та послуг, пов’язаних із використанням сучасних технічних засобів. Дисципліна орієнтує на ознайомлення студентів з інноваційними видами банківських продуктів і технологій, їх сутністю та класифікацією; навчання студентів методиці їх застосування; засвоєння інноваційних банківських продуктів і технологій, котрі надають комерційні банки, Національний банк України та зарубіжні банки; закріплення у студентів знань та навиків виконувати конкретну роботу, пов’язану з застосуванням новітніх банківських продуктів і технологій; виховання здатності до творчого пошуку в напрямку розвитку спектру банківських продуктів і технологій та підвищення їхньої якості.

 

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма «Банківська справа»

ступінь вищої освіти − магістр

 галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Ступінь вищої освіти - бакалавр
 • Галузь знань -  07 Управління та адміністрування 
 • Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • Освітньо-професійна програма - Банківська справа