Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Дисципліну «Банківська справа» включено до навчального плану підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки спеціальності 051 – Економіка; та 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Метою вивчення дисципліни «Банківська справа» є формування системи знань у галузі банківництва, зокрема теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики та розвитку банківської справи, організації функціонування банківських установ та технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг. 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння основних тем курсу, опрацювання питань для самоконтролю, розв'язування тестових завдань, обговорення ряду дискусійних та проблемних питань до кожної теми. 

Дана дисципліна розрахована, насамперед, на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр».Окрема інформація може бути корисний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також пересічним користувачам банківськими послугами.

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 7.03050801 Банківська справа

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • 7.03050802 Банківська справа

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітньо-професійна програма – «Банківська справа»

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа