Галузь знань

0305 „Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки

6.030507 „Маркетинг”

Дисципліна «Міжнародне інвестиційне проектування»

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»

спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини»

освітньо-професійна програма – «Міжнародний бізнес»

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань : 0302 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 6.030203 "Міжнародні економічні віднорсини"

                            6.030204 "Міжнародна інформація"

ступінь вищої освіти - бакалавр
галузь знань 07- “Менеджмент і адміністрування”
спеціальність 073 – “Менеджмент”

Дисципліна “Управління міжнародними проектами”

ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальність – 073 «Менеджмент»

освітньо-наукова

програма – «Міжнародний менеджмент»

Дисципліна “Управління міжнародними проектами”

ступінь вищої освіти − бакалавр

галузь знань – 0302 «Міжнародні відносини»,

напрям підготовки – 6.030203 «Міжнародні економічні

відносини», 6.030204 «Міжнародна

інформація»