Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого баклаврського рівня зі спеціальності "Облік і оподаткування".

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування  
Спеціальність − 071 Облік і оподаткування

Освітньо-наукова програма: Міжнародний облік

Освітньо-професійні програми: Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва; Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки; Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу; Економічна експертиза та аудит бізнесу

Атесттаційний комплексний екзамен для здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" за освітньою програмою "Облік і оподаткування агропроислового бізнесу" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"